Görev Tanımları

Meclis Görev tanımı

GENEL: Borsa Meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda  beşer meclis üyesi seçilir.  Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu takdirde  meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir.
Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.
Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler.
Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

FATSA TİCARET BORSASI MECLİSİNİN GÖREVLERİ 
1. Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 
2. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 
3. Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 
4. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 
5. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 
6. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 
7. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde  bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak.
8. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek  bilirkişi listesini onaylamak.
9. Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek.
10. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 
11. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. 
12. Borsa iç yönergesini kabul etmek ve yönetim kurulu onayına sunmak. 
13. Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.
14. Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
15. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 
16. Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. 
17. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve Borsaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile Borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 
18. Borsa çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 
19. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
 

Yönetim Kurulu Görev Tanımı

GENEL: Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan Borsalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. 
Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. 
Bir Borsanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir Borsa veya borsanın meclisinde de görev alamazlar. 
Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: 
1. Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde Borsa işlerini yürütmek. 
2. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları Borsa meclisine sunmak. 
3. Aylık hesap raporunu Borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 
4. Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. 
5. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 
6. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.
7. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere  meclise sunmak.
8. Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.       
9. Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.   
10. Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
11.Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek  ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
12.Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
13.Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
14. Bu Kanunla ve sair mevzuatla Borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
 

Hesapları İnceleme Komisyonu Görev Tanımı

GENEL: Meclis üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. 
Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir. 
Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. 
Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder. 
Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.
Bu Yönetmelikte organ üyeleri için öngörülen hazirun cetveli ile toplantı devam çizelgesi, ilgili komisyon başkanı tarafından tutulur ve muhafaza edilmek üzere genel sekreter verilir. 
Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin durumu komisyon başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. 
Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe yeniden seçim yapılır. 
Komisyon, çalışmalarında genel sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Genel sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. 
Komisyon toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet binası dışında da toplanılabilir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Borsa Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık muvazeneyi, kesin hesabı, bütçenin bir faslından diğer faslına aktarma tekliflerini tetkik etmek.
Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini incelemek.
Borsa Meclis Başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmek.
Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenleyerek meclise sunmak.
Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Meclis tarafından incelenmek üzere gönderilen hazırlık bütçesini, Meclisin belirlediği süre içerisinde incelemek ve raporlamak.
Yönetim Kurulu’nca Meclise sunulan Borsa kesin hesaplarını Meclis’in belirlediği süre zarfında incelemek ve Meclis’e rapor sunmak.
Tahsilât ve harcamayla alakalı muhasebe işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol ederek mevzuata aykırı bir tespit olması durumunda meclise rapor sunmak.
Gerekli gördüğünde, tahsilât ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek.

Genel Sekreter Görev Tanımı

GENEL: Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde aranan koşullar aranır.
Genel sekreter, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, odanın veya borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, oda veya borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 
1. Kendisine bağlı bölümlerin görevlerini yürütmesini ve koordineli çalışmasını sağlamak; Ayrıca faaliyetlerindeki performans kriterlerinin kontrolünü yapmak ve üst yöneticisine geri bildirimde bulunmak. 
2. Borsanın operasyonel stratejileri, kalite politikası, yönetmelik, prosedür, yazılı ve sözlü talimatlara ve uyarılara uymak ve uyulmasını sağlamak. 
3. Hata ve uygunsuzluklara yönelik tespitleri yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde bulunmak 
4. İnsan kaynakları sorumluluğunda, işe alma mülakat ve  personelin görevi ile ilgili geliştirme önerisinde bulunmak ve onları bu yönde temsil etmek. 
5. Ekibinin motivasyonunu yüksek tutmak, önerilerini dinlemek, uygun gördüklerini onay alarak uygulamak. 
6. Kendisi ve personelinin kullanımı için tahsis edilen araç, ekipman ve malzemelerin uygun kullanımını ve devamlı faal durumda bulundurulmalarını sağlamak. 
7. Borsanın koymuş olduğu kurallara riayet etmek ve bu kuralları çalışmaları esnasında uygulamak. 
8. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek. 
9. Yönetim Temsilcisinden gelen talepleri Yönetim Kuruluna sunmak.
10. Borsadaki bölümlerin aylık faaliyetlerini istatistiksel verilerle hazırlatmak ve kontrol etmek.
11. Borsanın idari ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
12. Borsa bütçesini hazırlatmak ve yönetim kuruluna sunmak.
13 Personelin özlük işlerine ilişkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak.
14 Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
15. Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek.
16.Yönetim temsilcisi tarafından hazırlanan kalite kayıtlarını Yönetim Kurulu onayına sunmak.
17. Birimlerden gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaçlar doğrultusunda satın alımların yapılması, belli bir meblağı aşan satın alımlarda ise konunun Yönetim Kuruluna çıkartılarak karar haline getirilmesinin sağlanması ve satın alımların gerçekleştirilmesi (gayrimenkul alımları hariç- gayrimenkul alımları Yönetim Kurulunun önerisi ve Borsa meclisinin tasdiki ile gerçekleştirilir.) 
18. Satın alımlarda alım yapılacak tedarikçilerin belirlenmesi ve onaylı tedarikçiler listesinin oluşturulmasını sağlamak.
19. Belirlenen işgücü ihtiyacına yönelik işe alım mülakatlarını gerçekleştirmek ve uygun adayları Yönetim Kurulu onayına sunmak.
20. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirmek.

Akreditasyon İzleme Komitesi Görev Tanımı

GENEL: Borsanın Kalite Yönetim Sistemi kapsamında TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmekten sorumludur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1.    En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
2.    Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
3.    Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.
4.    Tüm bu çalışmaları Borsa Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamak.
5.    Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.
6.    Yılda en az 1 defa Akreditasyon İzleme Komite toplantısı düzenlenir.
7.    5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre çalışmak. 

Akreditasyon Sorumlusu Görev Tanımı

GENEL: Yönetim kuruluna bağlı olup, 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmekten sorumludur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1.    5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde sistemin kurulması çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
2.    Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması. 
3.    Borsamız bünyesinde, bağlı bulunulan TOBB ve Sanayi Bakanlığı’nın ve Belgelendirme Kuruluşlarının düzenlediği denetimde kalite ve akreditasyon konularında Yönetim Kurulunu temsil etmek. 
4.    Özel durumlarda (Yönetim Kurulunun Yazılı İzni ile) odanın diğer kurumlarla ilişkilerinde de Borsayı temsil etmek. 
5.    Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri denetlemek ve sistemde gördüğü uygunsuzlukların iyileştirilmesi için faaliyetleri başlatmak gerekli hallerde bu faaliyetlere ilişkin onay için Yönetim Kuruluna bilgi vermek. 
6.    Her yıl yapılması zorunlu olan Öz Değerlendirme programını hazırlamak, öz değerlendirme faaliyetlerini uygulamak ve sonuçları Yönetim Kurulu ile TOBB Akreditasyon Sekreterliği’ne bildirmek.
7.    Borsa çalışanlarında müşteri (üye) odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek 
8.    Borsanın Stratejik Planının hazırlanmasında koordinatörlük görevi yapar. Stratejik Plana bağlı İş Planlarının Hazırlanmasını kuracağı ekip ile birlikte yapar ve Yönetim Kurlunun onayına sunar. Yönetim Kurulunun onayladığı İş Planlarının uygulanmasını ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder. İş Planlarına bağlı Gözden Geçirme toplantılarını planlar ve sonuç raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. 
9.    Müşteri geri bildirimlerinin ( e-posta, GSM, Telefon, web, SMS) alınarak ölçülmesi ve sorunların çözülmesini sağlamak, sorunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları belirleyerek iyileştirme faaliyetini başlatmak. 
10.     Periyodik araştırma ve analiz sonuçlarını gözden geçirir ve Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi gereken durumlarda bunu sağlar. 

Politika Temsil Sorumlusu Görev Tanımı

1. YETKİ VE SORUMLULUKLAR
a. Üyelerden gelen talepler, bölgesel sorunlar vb. doğrultusunda politika ve temsil konularını Yönetim Kuruluna sunmak,
b. Gerekli lobicilik faaliyetlerinin belirlenmesini sağlamak,
c. Uygulanmasına karar verilen lobicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
d. Lobicilik faaliyetlerinin gelişimi ve sonuçları konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
e. İlgili karar alıcılarla işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
f. Lobicilik faaliyetlerinin sonuçları konusunda üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak,
g. Lobicilik faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.
2. VEKALET
3. ÜST-AST İLİŞKİLERİ
a. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
4. GÖREV PROFİLİ
a. Temsil yeteneği,
b. Karar alıcılar ve paydaşlarla iyi ilişkiler kurabilmesi,
c. Bölgesel sorunlara hakimiyet,
d. Planlama ve raporlama
5. RAPORLAMA
a. Yönetim Kuruluna yazılı ve sözlü rapor verir.

Muhasebe Memuru Görev Tanımı

GENEL: Genel Sekretere bağlı olup Borsanın muhasebe ve tahsilât işlemlerini yürütmekle sorumludur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1.    Borsanın bütçe ve muhasebe işlemlerini sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik ve ihtiyatlılık esaslarına göre yürütmek,,
2.    Bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren Borsa bütçesini hazırlayarak, genel sekretere sunmak,
3.    Yıl içinde, tahmini bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma teklifinde bulunmak, ek ve olağanüstü ödenek talep etmek,
4.    Yönetmelikte belirtilen yevmiye, defter-i kebir, sabit kıymetler defteri, yardımcı defterleri onaylatmak, işlemek ve yılsonunda ciltlettirilerek saklamak,  
5.    Mizan, gelir-gider bütçe izleme raporu, bilanço düzenlemek, 
6.    Borsa gelir ve giderlerini yılın ilk ayında tahakkuk ettirip muhasebeleştirmek,  
7.    Tahsil ettiği Borsa gelir ve giderlerinin tahakkukunu yaparak, tahsil tediye ve mahsup fişlerini düzenlemek, çıktısını saklamak 
8.    Her mali yılın ilk ayı içinde kasada bulundurulacak para miktarının belirlenmesini sağlamak, aşan miktarın bankalara yatırılmasını sağlamak.
9.    Demirbaş alımları için, siparişi veren bölüm sorumlusunun ihtiyaç formunu kabul ederek, Genel Sekretere sunulmasını ve Borsa Yönetim Kurulunun gündemine alınmasını sağlamak, Yönetim Kurulunun değerlendirmesi ve onayına müteakip, satın alma işlemini gerçekleştirmek. (gayrimenkul alımları hariç- gayrimenkul alımları Yönetim Kurulunun önerisi ve Borsa meclisinin tasdiki ile gerçekleştirilir.) 
10.    Borsa demirbaşlarının kayıtlarını tutmak, süresini dolduran demirbaşların yönetmeliğe göre silinmesini sağlamak.
11.    Satın alma ihtiyacı olan bölüm sorumlularının sundukları ihtiyaç formlarını (taleplerini)  alarak, incelemek ve olmayan malzemelerin teminini sağlamak, 
12.    Dönem başında harcırah çizelgesi hazırlayarak, Borsa Meclisinin, Yönetim Kurulu Başkanının veya Genel Sekreterin şehir dışında görevlendirdiği kişilerin harcırahlarını düzenlemek, gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödenmesini sağlamak
13.    Her yıl kaç öğrenciye burs verileceği ve miktarını Meclis onayından geçirilmesini sağlamak, burs yönetmeliği çerçevesinde öğrencilere verilen burs işlemlerini takip etmek, 
14.    Borsa personelinin tayini, terfii, cezalandırılması, görevine son verilmesi ve sigorta ve emekli sandığı ile ilgili münasebetlerine ait her türlü işlemleri yapmak ve buna ilişkin dosyaları tutmak, 
15.    Borsa personelinin ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımlarını tahakkuk ettirmek ve kayıtlarını tutmak, 
16.    Borsa personelinin yıllık izinlerini, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını tutmak,
17.    Maddi duran varlıklar ile nakdi varlıkların teminat altına alınması maksadıyla Meclis kararıyla emniyet sigortası yaptırmak, 
18.    Borsaya borçlu oldukları meblağları ödemeyenler veya Borsaca para cezalarına çarptırılanların icra takibini yapmak, 
19.    Muhtasar beyannamesi, KDV beyannamesi, SSK İşsizlik sigortalarını, TOBB Emekli Sandığı primlerini, TOBB türü birlik paylarını, Sigorta acentelikleri birlik paylarını aylık hazırlamak ve ödemelerini yapmak,
20.    Personelin maaşları- ücretleri ile bu yönetmelikte verilmiş ve özlük haklarından doğan sosyal yardımlarına ait bordrolarını tahakkuk ettirmek ve istihkakları tediye etmek, ödemeleri yapmak,
21.     Her ihtiyaçtan evvel servislerin kırtasiye, matbu evrak, yakacak, yakıt vs. ihtiyaçlar için nakdi ikmali hazır tutmak.
22.    Sayman Üyeye muhasebe fişlerini imzalatmak,
23.    Tahakkuk işlemi yapılan Borsa aidat ve munzam aidatlarının üyelere tebligatını Haziran ve Ekim aylarında yılda iki kez yapmak.
24.    Üyelerin derecelerinde meydana gelen değişikleri üyelere tebliğ etmek, sene başında tahsilini sağlamak,  
25.    Aidat tebligatlarının iade gelmesi sonucu bunların takibini yapmak,  üye Borsa dosyalarına koymak,    
26.    Yeni kayıt yaptıranların kayıt ücretlerini tahakkuk ederek tahsilâtını sağlamak,
27.    Üyenin talebi üzerine verilen belgelerin tahsilâtını sağlamak,
28.    Günlük olarak gönderilen postalara ait gönderim tutanağı hazırlamak ve günlük posta masraflarının gönderim tutanağına yazılmasını sağlamak,
29.    Yönetim Kurulunca belirlenen kasada bekletilecek rakam dışındaki Günlük tahsilâtı bankaya yatırmak,
30.    Borsa Yönetim Kurulundan çıkan ödemeleri Genel Sekreter talimatı ile yapmak,
31.    Banka mevduatları ile ilgili olarak günü gelenleri Genel Sekretere, bulunmadığı durumlarda, Genel sekreterin vekâlet verdiği kişiye hatırlatmak ve bunların direktifleri doğrultusunda işlem yapmak,
32.    Genel Sekreterin talimatı ile gerekli prosedürleri yerine getirerek bankalardan para çekmek,
33.    Aidat borçlarını zamanında ödemeyen üyeleri belirlemek, takibini yapmak ve tahsilâtı gerçekleştirmektir.
34.    Borsaya kayıtlı üyelerin alım ve satımlarından doğan tüm Tescil borçlarının tahsil edilmesini sağlamak.
35.    Borsaya kayıtlı üyelerin geçmiş yıllardan kalan tüm borçlarının gerekli yasal zammı uygulayarak tarafınızca tahsil edilmesini sağlamak.
36.    Borsanın para girdileri ile amirlerince verilecek emirle yapacağınız ödemelere mutlaka ödeme makbuzu imzalatarak ödeme yapmak,
37.     5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
 

Tescil Memuru Görev Tanımı

GENEL: Tescil müdürüne bağlı olup tescil işlemlerini yürütmekten sorumludur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
1. Tahsildarlardan gelen alım satım beyannamelerinin mevzuata uygun olarak düzenlenmesini müteakip ilgili beyannamelerin bilgisayar ortamında kaydını tutmak, 
2. Kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde gerçekleşen tescil işlemlerine ait tescil tahakkuk defterleri, tescil tahakkuk fişlerinin, bülten raporlarının günü gününe tanzim edilerek elektronik ortamda ve yazılı dokümanlarda saklanmasını sağlamak, 
3. Tescil ile ilgili beyanname ve diğer belgelerin ilgili görevlilere zimmet karşılığı verilmesini ve kullanılan belgelerin ve makbuzların geri alınmasını düzenlemek, 
4. Borsa üyelerinin satışlarına ilişkin düzenlenen faturaların tescilinde stok durumları göz önüne alınarak tescil işlemlerini yapmak. 
5. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık tescil işlemlerinin bültenler halinde yayınlanmasını temin etmek ve yürütmek, 
6. Tescil işleminden doğan ödeme ve gerçekleşenlerin tahsili için Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmak, 
7. Tespit edilen fiyatları ilan etmek, 
8. Tescil için getirilen alım ve satım beyannamelerini incelemek, usulüne göre doldurulmuş olanların işlemini tamamlamak 
9. Tescili zorunlu alım-satımların tamamının tescil ettirilip ettirilmediğini kontrol etmek, bu amaçla kendi üyelerinin ilgili defter ve evrakını incelemek.
10. Gelir vergisi tevkifatına konu olan tescil işlemlerine ait teminat miktarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve bu yönde gereken tedbirleri almak.164,175,185 ve 205 Seri nolu Gelir Vergisi hükümlerine göre vergi tevkifatı gereken tescil işlemlerinde verginin yatırılmasını takip etmek, 
11. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Tescil Müdürü tarafından verilecek görevleri yerine getirmek ve bilgilendirme yapmak.

Bilgi İşlem Görev Tanımı

1. Borsanın tüm teknik ve yazılım altyapısının eksiksiz olarak çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
2. Söz konusu elektronik sistemlerin açılması ve kapatılması, ayrıca devamlı çalışmasının sağlanması konusunda gerekeni yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
3. Bilgisayar donanım ve cihazlarının günlük, haftalık ve aylık bakım ve kontrollerini ilgili görevlilerce yapılmasını sağlamak,
4. Borsanın işlemlerine ilişkin programların ve kaynak CD’lerin bilgisayar ortamından gelebilecek virüs vs. her türlü tehlikelere karşı korunması amacıyla gerekli yazılımların temin edilmesi ve uygulanmasını sağlamak,
5. Bilgisayarları ve ekleri olan, yazıcı, tarayıcı ve diğer donanımları görevli personelin sağlıklı olarak kullanabilmesi amacıyla gerekli eğitimleri vermek, takip ve kontrol etmek,
6. İnternet ortamında Borsanın web sayfasının gerek oluşumu gerekse değişiklikleri ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları yapmak,
7. Borsa işlemlerine özgü database verilerin güvenli bir ortamda ve sürekli olarak saklanmasını sağlamak,
8. Bilgisayar donanımı, yazılım programları, iletişim sistemleri, elektronik kantarlar ve diğer elektronik sistemlerde likle arıza halinde gerekli müdahaleleri yapmak, tamiri mümkün olmadığı hallerde ise yetkili servislerin devreye sokulması için Genel Sekreterliğe bilgi vermek,
9. Genel Sekreter ve amirleri tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
10. Gerekli görüldüğü hallerde dışarıdan hizmet alınır.
11. Web sitesinin güncelliğinden sorumludur.
12. Server ve harici hard diske e – arşivleme yapar ve takibini yürütür.
13. Borsanın makine ve cihazlarının bakım sorumluluğunu yapar.
14. Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
15. Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
16. Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve Üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
17. Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
18. Yapılan ve kaydedilen Şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
19. Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
20. Gözden geçirmede Şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
21. Eğitim almalıdırlar.
22. Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
23. Üyelere nazik davranmalı, Şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun kişilere yönlendirme

Kantar Sorumlusu Görev Tanımı

GENEL: Genel Sekretere bağlı olup kantarda tartım işlemlerini yapmaktan sorumludur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR     
1. Kantarın tartım için hazır bulunmasını sağlamak.
2. Kantarın bakım ve kontrollerini zamanında yaptırmak.
3. Kantarın güvenliğini sağlamak.
4. Tartım işlemlerini yapmak ve bilgisayara kaydetmek.
5. Tartım sonucunu müşteriye vermek.
6. Günlük tartımları takip etmek ve Genel Sekreter yardımcısına rapor etmek.      
7. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek                     görevleri harfiyen yerine getirmek ve bilgilendirme yapmak.

Hizmetli Görev Tanımı

GENEL: Genel Sekretere bağlı olarak Borsadaki yardımcı hizmetleri yürütmektir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1. Sabah personelden önce gelerek, hazırlık yapmak, akşam personelden sonra çıkarak genel kontroller yapmak.
2. Borsa binası hizmet katının temizlik ve onarım işlerini yapmak gerekli temizlik malzemelerini temin etmek.
3. Resmi bayram ve tatil günlerinde, bayrak asılmasını ve indirilmesini yapmak.
4. Temizlik işleri ile alakalı çalışma düzenini sağlamak.
5. Borsa binasının tüm elektrik, su tesisatlarının bakım ve onarım işlerinde yardımcı olmak gerekli  işleri    yapmak veya  yaptırmak.
6. Borsa toplantılarından önce toplantı salonunun düzenlenmesini yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak.
7. Borsanın organlarını oluşturan, Yönetim Kurulu, Meclis Kurulu, Genel Sekreter ve Borsa personelinin büro içi hizmetlerinde veya büro dışı hizmetlerinde amirlerinin gerekli gördüğü işlere yardım etmek. 
8. Büro içi hizmetlerinde (Çay sunmak, meşrubat sunmak, gazete ve mecmua almak, temizlik işlerini     yapmak) günlük  usulüne uygun olarak yerine getirmek.
9. Borsaya ait otomobil ve diğer demirbaşların temizliğini yapmak veya yaptırmak.
10.  Borsa binası ısınma sistemi ile ilgili temizliğini  yapmak, ve bununla alakalı diğer işleri yapmak.
11. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Ordu Valiliği
  • Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Fatsa Kaymakamlığı
  • Fatsa Belediyesi
  • Fats Ticaret ve Sanayi Odası
KVKK Rıza Metni

Yayınlanan içeriğin tüm hakları Fatsa Ticaret Borsası'na aittir © 2015