GENEL SEÇİM İLANI
03.09.2022 / 10:20:49
FATSA
İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN


FATSA TİCARET BORSASI ORGAN SEÇİMLERİ
SEÇİM İLANI


5174 Sayılı Kanun ile bu Kanunun 83. ve 84. maddelerine dayanılarak çıkarılan 19/01/2005 tarih ve 25705 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre FATSA TİCARET BORSASI’nın Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Asıl ve Yedek Üyeleri ve Disiplin Kurulunun Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimleri , Başkanlığımızın aşağıda yazılı talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

Buna Göre;

1-FATSA TİCARET BORSASI Meclis asıl ve yedek üyeliği seçimi; 01 EKİM 2022 CUMARTESİ Günü, Fatsa Ticaret Borsası Hizmet Binası– M.K.Paşa Mah. Ata Caddesi No :10 FATSA adresinde 09.00-17.00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

2-FATSA TİCARET BORSASI’ nın Meclis Üyeleri Seçimine ait Seçmen listeleri, Başkanlığımızca tetkik ve tasdikini müteakip, 06-07-08 EYLÜL 2022 (SALI –ÇARŞAMBA-PERŞEMBE ) günlerinde, 3 tam iş günü Borsa Hizmet Binasının girişinde ilan edilecektir.

3-İlgililer, listeleri tetkik ederek isimlerinin ya da unvanlarının yanlış yazılmış, yazılmamış veya seçme ve seçilme hakkına haiz olduğu halde listelere geçmemiş olduklarına dair sadece kendileri ya da kendi firmaları ile ilgili hususlara listelerin asılı olduğu günler içerisinde, belgeleri ile birlikte Fatsa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edebileceklerdir.

5174 Sayılı Kanunun 84. maddesine göre yapılacak olan itirazlar; en geç 2 gün içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun 3 gün içinde vereceği karar kesindir. Böylelikle listeler kesinleşmiş olacaktır 19 EYLÜL 2022 Kesinleşen listeler 20-21-22 EYLÜL 2022 ( Salı , Çarşamba, Perşembe ) günlerinde 3 tam iş günü Borsa Hizmet Binasının girişinde ilan edilecektir.

4- Meclis üyeliği seçimleri için 1 Sandık Kurulu bulunacaktır. Sandık Alanı (Sandığın konulacağı yer- yerleşim planı ) Fatsa Ticaret Borsası‘nın Hizmet binasında gösterilecektir.

5- Meclis üyeliğine seçilecek asıl ve yedek üye sayıları listeler ile birlikte Borsa Hizmet Binası Girişinde ve Seçim Mahallinin Girişinde ilan olunacaktır.MESLEK
GRUBU
TANIMI FAAL
ÜYE SAYISI SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA HAİZ ÜYE SAYISI SADECE
SEÇME
HAKKINA HAİZ
ÜYE SAYISI ODA MECLİSİNE SEÇİLECEK ASİL ÜYE SAYISI
01 MESLEK GRUBU 89 82 0 14

6 ) 6353 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81/5 maddesinde, “ tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilemez.” Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, 01 EKİM 2022 tarihinde yapılacak FATBO organ seçimleri nedeniyle, Temsil ve ilzama (bağlayıcı işlemler) yapmaya yetkili birden fazla temsilcinin bulunması halinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilecek dilekçede belirtilen kişi adına yetki belgesi düzenlenme-si, yetki belgesinde belirtilen kişinin T.C. Kimlik numarasının bulunması gerektiği, Hususu, Ticaret Sicili Müdürlüklerince mevzuat kapsamında tetkik edilerek; tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine,Borsa organ seçimlerinde oy kullanmaya yetkili olduklarına dair yetki belgesi düzenlenecektir.

7-ORGAN SEÇİMLERİNE KATILMA VE SEÇİLME NİTELİKLERİ:
A- Seçme yeterlilikleri;
a) Seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Borsaya kayıtlı olmak, (694 Sayılı K.H.K. - OHAL)

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
d) Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.
Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.
Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.B-Seçilme Yeterlilikleri
Borsa organlarına seçilebilmek için;

a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
f) Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz.
Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.
Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması,
şarttır.
Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.
Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.
Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.
Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer
Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.
Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır


8-OY VERME İŞLEMİ:

Meclis üyeleri seçiminde oy verme işlemi; 09:00-17.00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerde oylarını kullanırlar. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Oylar; herhangi bir şekilde hazırlanmış (matbu, el yazısı, daktilo, bilgisayar vs.) oy pusulalarının, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından meslek grubu için verilecek zarfa konulması sureti ile kullanılır. Seçim mührü bulunmayan zarfa konulan oylar geçersizdir.

Tüzel Kişiler, Meclis Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler.

Bu nedenle, meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarında aday gösterilecek Tüzel kişinin ticaret sicilinde tescilli unvanının ve ticaret sicil numarasının yazılması zorunludur. (Örnek oy pusulası ektedir.)
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, Seçim Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanıp, tutanakların 1’er örneği seçim yerinde asılmak sureti ile, geçici seçim sonuçları bir tam iş günü ( 03/10/2022 Pazartesi ) ilan edilecektir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Hâkimliğimiz tarafından aynı gün incelenerek, karara bağlanacaktır.
Bu kararlar, seçim yerinde asılmak sureti ile bir tam iş günü ilan edilecektir.(04/10/2022 Salı )
Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir( 05/010/2022 Çarbamba) İl Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir. (06/10/2022 Perşembe )
Meclis Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin isimleri bildirilecektir. ( En geç 06/10/2022 Perşembe ) İsmi bildirilen tüzel kişinin ticaret siciline tescilli temsilcisi gerçek kişinin, Ticaret Sicili Müdürlüğünden alacakları iki adet temsilci yetki belgesinin biri, 07/10/2022 Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında yapılacak Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri ve Borsa Disiplin Kurulu Üyeleri seçiminde oy kullanma sırasında, seçim sandık kuruluna bizzat ibraz edilecektir.

9-Meclis Seçimlerinin Kesinleşmesini Müteakip, Belirlenen Üyelerle:
FATSA TİCARET BORSASI ’ nın;

Yönetim Kurulu Başkanı: 1 asil üyesi ( Kanunun 96 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı yedeği seçimi yapılmaz )
Yönetim Kurulu Üyeleri: 4 asil ve 4 yedek üyesi,
Disiplin Kurulu Üyeleri: 6 asil ve 6 yedek üyesi,

Seçimleri, 07 EKİM 2022 Cuma günü, 10:00-12:00 Saatleri arasında, FATSA TİCARET BORSASI Hizmet Binasında yapılacaktır.

BORSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve BORSA YÖNETİM KURULU: Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer.

BORSA DİSİPLİN KURULU: Meclis tarafından odaya kayıtlı üyeler arasından yargı gözetiminde seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Tüzel kişiler Disiplin Kurulu Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Meclis üyeliğine seçilenler, Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilemezler. Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilebilmek için, Organ seçimleri hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen seçilme yeterlilik-lerinin yanında, daha önce herhangi bir disiplin ve para cezası almamış olmak ve en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekmektedir. Disiplin Kurulu üyeliği seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur.

Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimlerinde organ seçimlerine ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır.

Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet Memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkime ve Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyelerine 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretlerle diğer seçim giderleri Borsa tarafından karşılanır.
Yukarıda müfredatı belirtilen seçim talimatlarının FATSA TİCARET BORSASI Organ seçimlerine ilişkin bu metnin ve eklerinin Borsaya tebliğ tarihinden başlayarak, Seçimler sonuçlanana kadar, Borsanın resmi web sitesinde yayınlanmasına, Ayrıca seçim günü olan 01 EKİM 2022 günü seçim mahallinin giriş kapısına asılı kalmasına;
İş bu seçim talimatımızın aynen uygulanmasına, 02 EYLÜL 2022 tarihinde karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI
ERDEM OĞUZ ÖZER
HAKİM 150135

14 Kişilik Meclis Uyeliği oy pusulası örneği aşağıda gösterilmiştir.

FATSA TİCARET BORSASI
MECLİS ASİL UYELERİ

Ticaret
Sicil No Adı , Soyadı / Ünvanı

132456 ADANUR ORMAN ÜRÜN. A.Ş.
120346 BEYZA TEMİZLİK ULAŞIM TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
143579 CEYHAN GÜVENLİK HİZMT. ANONİM ŞİRKETİ
265631 DERYA KOÇ
123333 EFE CAN AYDIN
123385 ÇELİKAYLAR ORMAN URUN.T
123654 ADA EĞİTİM ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
145823 BABADAĞ GİYİM VE TEKSTİL TİC. ANONİM ŞİRKETİ
239426 CANAN TEMİZ
199887 DUYAL GIDA ORMAN ÜRÜN. ANONİM ŞİRKETİ
219478 SEYFİYILMAZ
785455 AHMET TARIM ÜRÜNLERİ
724541 MUSTAFA ŞIHMAN
785123 MEHMET ÖZTÜRK


MECLİS YEDEK UYELERİ


Ticaret
Sicil No Adı , Soyadı / Ünvanı

138557 KÜBRA NUR ORMAN ÜRÜN. A.Ş.
524789 CİHANGİR TEMİZLİK ULAŞIM TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
412598 DİLA GÜVENLİK HİZMT. ANONİM ŞİRKETİ
687596 ARAS BULUT
325487 ÇAĞATAY ULUSOY
845125 YILDIZLAR ORMAN URUN.T
751235 SEVDA EĞİTİM ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
741258 SEVİL GİYİM VE TEKSTİL TİC. ANONİM ŞİRKETİ
235689 MELEK YILMAZ
842156 SEVCAN GIDA ORMAN ÜRÜN. ANONİM ŞİRKETİ
845217 MEHMET GÜNSUR
741258 HAKAN TARIM ÜRÜNLERİ
245987 NİHAL IŞIKLI
951452 MURAT ŞİMŞEK


  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Ordu Valiliği
  • Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Fatsa Kaymakamlığı
  • Fatsa Belediyesi
  • Fats Ticaret ve Sanayi Odası
KVKK Rıza Metni

Yayınlanan içeriğin tüm hakları Fatsa Ticaret Borsası'na aittir © 2015